Czwartek – 10 stycznia 2013

<p>(1 J 4,19-5,4)<br>
My miłujemy [Boga],<br>
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.<br>
Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga,<br>
a brata swego nienawidził, jest kłamcą,<br>
albowiem kto nie miłuje brata swego,<br>
którego widzi,<br>
nie może miłować Boga, którego nie widzi.<br>
Takie zaś mamy od Niego przykazanie,<br>
aby ten, kto miłuje Boga,<br>
miłował też i brata swego.<br>
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem,<br>
z Boga się narodził,<br>
i każdy miłujący Tego, który dał życie,<br>
miłuje również tego,<br>
który życie od Niego otrzymał.<br>
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,<br>
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,<br>
albowiem miłość względem Boga<br>
polega na spełnianiu Jego przykazań,<br>
a przykazania Jego nie są ciężkie.<br>
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;<br>
tym właśnie zwycięstwem,<br>
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.</p>

<p>(Ps 72,1-2.14.15.17)<br>
<small>REFREN:</small> Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi</p>

<p>Boże, przekaż Twój sąd Królowi,<br>
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.<br>
Aby Twoim Ludem rządził sprawiedliwie<br>
i ubogimi według prawa.</p>

<p>Wybawi ich od krzywdy i ucisku,<br>
a krew ich cenna będzie w Jego oczach.<br>
Zawsze będą się modlić za Niego,<br>
nieustannie Mu błogosławić.</p>

<p>Niech Jego imię trwa na wieki;<br>
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.<br>
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,<br>
Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia!</p>

<p>(Łk 4,18-19)<br>
Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.</p>

<p>(Łk 4,14-22a)<br>
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?</p>

<p>&nbsp;</p>