Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

Żychlin, 19.09.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

„Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

I. Nazwa i adres zamawiającego

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie

Pl. Jana Pawła II 2 a

99-320 Żychlin

www.zychlinparafia.pl

Numer ogłoszenia 1/2017

Data publikacji: 13.09.2017r.

II. Zmiany w ogłoszeniu.

 1. Tekst, który należy zmienić znajduje się w pkt. 6.2 i ppkt. 6.2.1

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu.

w ogłoszeniu jest:

6.2.1 posiadanie wiedzy i doświadczenia – przez co należy rozumieć: – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie robót ogólnie remontowo-budowlanych lub innych wykonanych na obiekcie zabytkowym.

w ogłoszeniu powinno być:  

6.2.1 posiadanie wiedzy i doświadczenia – przez co należy rozumieć: – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie robót ogólnie remontowo-budowlanych lub innych wykonanych na obiekcie zabytkowym lub sakralnym.

 1. Tekst, który należy zmienić znajduje się w rozdziale XIII Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

w ogłoszeniu jest:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Parafii,
  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28 września 2017r. do godz. 12:30.
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem
Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie

Pl. Jana Pawła II 2 a

99-320 Żychlin

Nie otwierać przed dniem 28 września 2017 r. godzina 12:30

 

w ogłoszeniu powinno być:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Parafii,
  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29 września 2017r. do godz. 12:30.
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem
Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie

Pl. Jana Pawła II 2 a

99-320 Żychlin

Nie otwierać przed dniem 29 września 2017 r. godzina 12:30

 

 1. Tekst, który należy zmienić znajduje się w rozdziale XV Miejsce, termin otwarcia ofert

w ogłoszeniu jest:

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Parafii w dniu 28 września 2017r. o godzinie 13:00.

 

w ogłoszeniu powinno być:

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Parafii w dniu 29 września 2017r. o godzinie 13:00.

III. Zmiany w załącznikach do ogłoszenia Nr 1/2017.

Załącznik, w którym nanosi się zmiany –  Załącznik Nr 6 „Wzór umowy”.

Tekst, który należy zmienić znajduje się w Załączniku Nr 6 § 4.

w § 4 jest:

 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. złotych (słownie złotych:………………………………). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………….. złotych.
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
  z realizacją robót objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
 5. Płatność za wykonane roboty będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

 

w § 4 powinno być:

 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. złotych (słownie złotych:………………………………). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………….. złotych.
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
  z realizacją robót objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,
  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
 5. Płatność za wykonane roboty będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
 6. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych za wykonane roboty budowlane wraz
  z zatwierdzonym protokołem odbioru robót częściowych.

 

 

/-/ Proboszcz Parafii
Ks. Wiesław Frelek