Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

 

Nr postępowania 1/2018 Żychlin, 06.04.2018r.

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie

Pl. Jana Pawła II 2 a

99-320 Żychlin

www.zychlinparafia.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane przy zastosowaniu zasad uczciwej konkurencji przewidzianych
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Informacja, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej albo, że zamawiający ubiega się lub zamierza się ubiegać o dofinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej.

Zamówienie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres projektu obejmuje następujące elementy:

wykonanie izolacji pionowej muru;

– wykonanie remontu strefy cokołowej (w najwyżym miejscu ok. 85 cm od poziomu terenu);

– wykonanie remontu ścian nad strefą cokołową;

wymiana stolarki oraz przeszklenia zewnętrznego witraży okiennych;

– wymiana części orynnowania, pokrycia i odtworzenie instalacji odgromowej;

– wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Kościoła z robotami towarzyszącymi.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

2. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w drodze niniejszego ogłoszenia. Harmonogram będzie musiał zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Żychlin, Pl. Jana Pawła II 2 a, działka ewidencyjna nr 264 obręb ewidencyjny Żychlin.

4. Dopuszczenie równoważności:

a) w sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych;

b) zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach,

c) na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia
i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego;

d) wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia;

 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji umowy ustala się na dzień 20 czerwca 2018 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  1. W postępowaniu, samodzielnie lub jako członkowie konsorcjum, nie mogą brać udziału Oferenci-Wykonawcy powiązani z zamawiającym osobno lub kapitałowo.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6.2 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu.

6.2.1 posiadanie wiedzy i doświadczenia – przez co należy rozumieć: – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie robót ogólnie remontowo-budowlanych lub innych wykonanych na obiekcie zabytkowym lub sakralnym.

6.2.2 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonawca dysponuje osobami/pracownikami do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami w branży, która występuje przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy
w realizacji podobnych zadań oraz posiadającym zaświadczenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków o posiadaniu kwalifikacji na prowadzeniu prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

6.2.3 sytuacja ekonomiczna i finansowa – oświadcza, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.1; 6.2.1, 6.2.2 i 6.2.3
niniejszego zapytania wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

– w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 6.1 oświadczenie o braku powiązań
z zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;

– w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 6.2.1 wykaz wykonanych we wskazanym okresie robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia oraz załączyć, że roboty te zostały wykonane należycie ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie);

– w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 6.2.2 wykaz kadry technicznej, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i która będzie uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia – wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 ;

– w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 6.2.3 oświadczenie, że znajduje się
w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszego zawiadomienia.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, z tym zastrzeżeniem, iż oświadczenie o braku powiązań składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i podpisaniu umowy.

 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.

 3. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, pod rygorem odmowy podpisania umowy są zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.

 1. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 1. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.

 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
  w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości
  10 % ceny brutto podanej w ofercie przez Wykonawcę;

 2. Wybrany w zamówieniu wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy, pod rygorem odmowy jej podpisania.

 1. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru

Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

– pieniądzu,

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

– gwarancjach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych.

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN. Wykonawca płaci przelewem na następujący r-k bankowy Zamawiającego.

Rachunek bankowy Parafii: 57 1240 3190 1111 0000 2988 9611

 1. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, dokładnie przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zmówienia nadany przez zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu, precyzyjnie określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, kwota gwarancji lub poręczenia, zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zapewnienie wierzytelności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określenia miejsca rozstrzygnięcia sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta zostałą wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do dnia zawarcia umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

 4. Wykonawca może w każdym czasie zmienić formę zabezpieczenia na jedną
  z podanych powyżej.

 5. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej Zamawiający zwróci 70 % wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30 % wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływnie okresu udzielonej gwarancji.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wymagania podstawowe.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy (ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.

 5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów stwierdzającego status prawny Wykonawcy
  ( odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ) to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione, w świetle wskazanych wyżej dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub poświadczone za zgodność
  z oryginałem.

 6. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców. Do tego pełnomocnictwa mają zastosowanie postanowienia pkt 4-5 powyżej.

 7. Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i załączone do Oferty.

 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Forma oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku załączenia do oferty oświadczeń sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

 3. Ofertę przygotowaną z zachowaniem formy pisemnej należy sporządzić w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.

 4. Wszelkie miejsca w ofercie, w którym Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.

 5. Dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenie sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia powinny być złożone w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa.

 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

 1. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
  w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, o których mowa
  w ogłoszeniu.

 4. Kosztorys ofertowy sporządzony według przedmiaru robót.

 5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru czy ewidencji.

 1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w formularzu oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 2. Wykonawca nie może zastrzec informacji objętych Formularzem Oferty.

 1. Wyjaśnienie i zmiany w treści ogłoszenia.

 1. Wyjaśnienie treści ogłoszenia.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcy, który o nie wystąpił oraz zostanie zamieszczona bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej, na której udostępniane jest ogłoszenie.

 1. Zmiany w treści ogłoszenia.

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej agencji i zamawiającego, na której udostępniane jest ogłoszenie.

 2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmian treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach.
  O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając te informację na stronie internetowej agencji i zamawiającego, na której udostępnione jest ogłoszenie.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

W kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą dopuszcza się formę pisemną, pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty musi nastąpić w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Poczta e-mail do kontaktu: ledzion@onet.eu

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Parafii,
  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19 kwietnia 2018r.

 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem
Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie

Pl. Jana Pawła II 2 a

99-320 Żychlin

Nie otwierać przed dniem 19 kwietnia 2018 r.

 1. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1

 

 

 1. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
 1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacja złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA.

W przypadku złożenia kilka zmian kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy opatrzyć napisem: zmiana nr…. .

 1. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisana koperta (paczka) zawierająca powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Parafii w dniu 20 kwietnia 2018r. o godzinie 10:00.

 1. Tryb otwarcia Ofert.
 1. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające Oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcą bez otwierania.
 3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających ofertę, których dotyczą zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną załączone do oferty.
 4. W trakcie otwierania kopert z Oferentami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
 1. Nazwę firmy i adres wykonawcy, którego Oferta jest otwierana;
 2. Informację dotyczącą ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w formularzu oferty.
 1. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu Ofert, zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.

 

 1. Zwrot Oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

 1. Okres związany z ofertą.
 1. Wykonawca pozostaje związany ze złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu zobowiązania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z Ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 1. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Podana w Ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
  z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 2. Cena oferty jest wymieniona w Formularzu Oferty.

 3. Ceną oferty będzie suma cen za poszczególne zadania realizowane w ramach zamówienia.

 4. Wykonawca w ofercie podaje cenę ofertową, która ma charakter ryczałtowy.

 5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został

w załączniku do niniejszego ogłoszenia – wzorze umowy.

 1. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert.

Komisja Przetargowa podda ocenie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

Cena – 60%

Okres rękojmi zamówienia – 40%

W zakresie wyżej wymienionych kryteriów oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie wyżej wymienionych kryteriów zostanie dokonana zgodnie
z formułą: 1 punkt = 1%

 1. Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

Minimalna cena oferowana brutto

Cena = ———————————- x 60

Cena badanej oferty brutto

 1. Ocena punktowa kryterium „Okres rękojmi zamówienia” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

Okres rękojmi zamówienia oferty badanej

w miesiącach

Okres rękojmi zamówienia = ———————————————————x 40

maksymalny zaoferowany okres rękojmi zamówienia

w miesiącach

Uwaga: Minimalny okres rękojmi zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca to: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Maksymalny okres rękojmi zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca to: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

 1. Oferta z rażąco niską ceną.

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy
  o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
  w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, którzy nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 1. Wyjaśnienie dokumentów ofertowych.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, wymaganych niniejszym zapytaniem ( z wyłączeniem dokumentu oferty) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa wyżej, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia Oferta podlega odrzucenia lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 1. Tryb oceny Ofert.

 1. Wyjaśnienie treści Ofert i poprawienie oczywistych pomyłek.
  W toku badania i oceny Ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty
  z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.

 2. Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający ustala następujący tryb poprawiania omyłek rachunkowych:

 1. Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano cenę (ryczałtową) bez względu na sposób jej obliczenia,

 2. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, Zamawiający przyjmuje za prawidłowo cenę ryczałtową podaną słownie,

 3. Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, zamawiający przyjmie za prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

 1. Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszego ogłoszenia.

Ocena zgodności Oferty z treścią ogłoszenia przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.

 1. Sprawdzanie wiarygodności Ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

 1. Przedstawienie przez Wykonawcę nieprawdziwych danych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania.

 1. Wykluczenie Wykonawcy.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów którzy:

 1. nie wykazali spełnienia w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

 3. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się również podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającą w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. Odrzucenie oferty.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

 2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowiązujących przepisów,

 4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia,

 5. zawiera istotne i niemożliwe do korekty błędy w obliczaniu ceny,

 6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek,

 7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający zawiadamia wykonawców o odrzuconych ofertach podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Informacja o wynikach postępowania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczone zostaną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zamawiającego oraz przesłane do Wykonawców, którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

 1. do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej,

 2. umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,

 3. umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie informacji publicznej,

 4. zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

 5. okres realizacji umowy wskazany jest w niniejszym ogłoszeniu,

 6. zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach i w trybie wskazanych w załączniku do niniejszego ogłoszenia – wzoru umowy.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia należytego wykonania umowy.

 2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia – wzorze umowy.

 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć dokument regulujący współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.

 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia.

 1. Podwykonawstwo.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy kosztów wykonania tego zamówienia. Wykonawca nie może jednak podpisać umowy
o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiającego. Warunki zawarcia umowy
z podwykonawcą zostały zawarte w załączniku do ogłoszenia – wzorze umowy.

 1. Unieważnienie postępowania.

 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia
  w jednej z następujących sytuacji:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 2. cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

 3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą Zawracie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 1. O unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, poprzez publikację na stronie internetowej agencji
  i Zamawiającego, złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

Załącznik Nr 3 – wykaz robót budowlanych wraz z potwierdzeniem należycie wykonania umowy.

Załącznik Nr 4 – wykaz kadry kierowniczej.

Załącznik Nr 5 – oświadczenie wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.

Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa – opis.

Załącznik Nr 8 – Dokumentacja projektowa – rysunki.

Załącznik Nr 9 – Kolorystyka kościół.

Załącznik Nr 10 – Przedmiar robót.

/-/ Proboszcz Parafii
Ks. Wiesław Frelek