Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Żychlin, dn. 27.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW/ ODRZUCENIU OFERT

Zamówienie udzielane przy zastosowaniu zasad uczciwej konkurencji przewidzianych
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Apostołów Piotra
i Pawła w Żychlinie Pl. Jana Pawła II 2 a, 99-320 Żychlin w związku ogłoszeniem
o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia
Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie” opublikowanym pod numerem 34/06/04/2018 informuje, iż do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Okres rękojmi

data wpływu do Kancelarii Parafialnej

1.

PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 1

99-320 Żychlin

NIP 775 116 74 48

550 166,75

36 m-cy

18.04.2018r.

godz. 12:30

Warunki udziału w postępowaniu:

Warunki udziału
w postępowaniu

Nazwa oferenta

Spełnia / nie spełnia

brak powiązań Wykonawcy
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo

PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 1

99-320 Żychlin

NIP 775 116 74 48

Spełnia – oświadczenie

posiadanie wiedzy i doświadczenia

PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 1

99-320 Żychlin

NIP 775 116 74 48

Spełnia – wykaz robót wraz z załączonymi referencjami

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 1

99-320 Żychlin

NIP 775 116 74 48

Spełnia – kierownik budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi bez ograniczeń wraz
z uprawnieniami do pracy przy zabytkach nieruchomych

sytuacja ekonomiczna i finansowa

PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 1

99-320 Żychlin

NIP 775 116 74 48

Spełnia – oświadczenie

     

Kryteria oceny oferty:

Numer oferty

Nazwa, adres Wykonawcy

Cena oferty

Punktacja w kryterium:

  1. Cena – 60%

  2. Okres rękojmi zamówienia – 40%

Łączna punktacja

1

PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 1

99-320 Żychlin

NIP 775 116 74 48

550 166,75 zł

a) cena – 60 pkt.

b) okres rękojmi zamówienia – 40pkt

Łącznie- 100,00 pkt

Wybór oferenta:

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PHU „ELVIS” Robert Kaczmarek, Żychlin, ul. Narutowicza 1, 99-320 Żychlin

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta z najwyższą liczbą punktów niepodlegająca odrzuceniu

Zgodnie z zapisem w ogłoszeniu rozdział XX Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – zamówienie zostało powierzone Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, tj. uzyskała
w sumie najwyższą ilość punktów.

/-/ Proboszcz Parafii
Ks. Wiesław Frelek