Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykluczeniu wykonawców /odrzuceniu ofert

Żychlin, dnia 02.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW/ ODRZUCENIU OFERT

Zamówienie udzielane przy zastosowaniu zasad uczciwej konkurencji przewidzianych
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

„Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 1. Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Apostołów Piotra
  i Pawła w Żychlinie Pl. Jana Pawła II 2 a, 99-320 Żychlin w związku ogłoszeniem
  o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia
  Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie” informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 PHU „ELVIS” Robert Kaczmarek, Żychlin, ul. Narutowicza 1, 99-320 Żychlin 

 Uzasadnienie wyboru: 

Najkorzystniejsza oferta z najwyższą liczbą punktów niepodlegająca odrzuceniu.

Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że w przedmiotowym postępowaniu wykluczono ofertę złożoną przez FLOTERM Marek Florkiewicz ul. Kutnowska 10 A, 09-530 Gąbin z uwagi nie wykazania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Streszczenie oceny oferty zawiera poniższa tabela.

 

 

Numer oferty

 

Nazwa, adres Wykonawcy

 

Cena oferty

Punktacja                       w kryterium:

a)    Cena – 60%

b)    Okres rękojmi zamówienia – 40%

 

Łączna punktacja
1 PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 199-320 ŻychlinNIP 775 116 74 48
 

570 042,26 zł

 

a) cena – 60 pkt.

b) okres rękojmi zamówienia – 40pkt

 

Łącznie- 100,00 pkt

 

Zgodnie z zapisem w ogłoszeniu rozdział XX Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert –  zamówienie zostało powierzone Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, tj. uzyskała
w sumie najwyższą ilość punktów.

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Apostołów Piotra
  i Pawła w Żychlinie Pl. Jana Pawła II 2 a, 99-320 Żychlin informuje, że umowa zostanie zawarta niezwłocznie po otrzymaniu informacji przez każdego z oferentów.

/-/ Proboszcz Parafii
               Ks. Wiesław Frelek

Otrzymują :

 1. PHU ElVIS Robert Kaczmarek ul. Narutowicza 1, 99-320 Żychlin
 2. FLOTERM Marek Florkiewicz ul. Kutnowska 10 A, 09-530 Gąbin
 3. A/a

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

Żychlin, 19.09.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

„Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Czytaj dalej

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia „Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

Nr postępowania 1/2017 Żychlin, 13.09.2017r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

„Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Czytaj dalej